Rodzaj usługi
Rozmowy, konsultacje,wstępna kwalifikacja/rodzice/dziecko/nastolatek/student
Konsultacja psychologiczna

150 zł

50 – 60 min.
Konsultacja psychologiczna on.line 130 zł
Konsultacja psychologiczna
(wstępna kwalifikacja
do diagnozy autyzmu
i spectrum autyzmu/zespołu Aspergera)
150 zł 50 – 60 min.
ilość spotkań ustala specjalista
Konsultacja pedagogiczna 120 zł 50 – 60 min.
Konsultacja logopedyczna 130 zł 50 – 60 min.
Konsultacja z SI
130 zł 50 – 60 min.
Psychologiczna konsultacja
rodzinna
250 zł 90 min.
Kompleksowa diagnoza rozwoju dziecka do 6 roku życia
Diagnoza psychologiczna
(rozwoju psychomotorycznego)
150 zł
50-60 min.
(ilość spotkań ustala specjalista)
Diagnoza logopedyczna130 zł

50-60 min.
(ilość spotkań ustala specjalista)
Diagnoza rozwoju integracji sensorycznej

Wydanie opinii/oceny rozwoju procesu integracji sensorycznej wraz z zaleceniami i omówieniem
130 zł

150 zł
50 -60 min.
(ilość spotkań ustala specjalista)

do 60 minut
Diagnoza dojrzałości szkolnej130  zł
50-60 min.
(ilość spotkań ustala specjalista)
Diagnoza autyzmu i spectrum autyzmu/zespołu Aspergera150 zł
50 – 60 min.
(ilość spotkań ustala specjalista
Diagnoza ADHD 150 zł
50 – 60 min.
(ilość spotkań ustala specjalista)
Kompleksowa diagnoza ucznia
Diagnoza psychologiczna (poziomu rozwoju intelektualnego,
poznawczego, emocjonalno-społecznego)
z omówieniem
150 zł
50 – 60 min.
(ilość spotkań ustala specjalista)
Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna
specyficznych trudności w uczeniu się
(dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii)
z omówieniem
150 zł
50 – 60 min.
(ilość spotkań ustala specjalista
Psychologiczno-pedagogiczna diagnoza preferencji
w uczeniu się, strategii uczenia się, zainteresowań
i uzdolnień z omówieniem
150 zł
50 – 60 min.
(ilość spotkań ustala specjalista)
Diagnoza logopedyczna (zaburzeń artykulacyjnych,
zaburzeń płynności mowy i emisji głosu, SLI i innych)
z omówieniem
130 zł
50 – 60 minut
(ilość spotkań ustala specjalista)
Wydanie opinii psychologicznej/pedagogicznej100 zł
Oferta zajęć terapeutycznych i wspomagających rozwój
(zajęcia indywidualne i grupowe)
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA Zajęcia bezpłatne Pakiet dla dzieci z opinią w sprawie stwierdzenia potrzeby wczesnego wspomagania (WWR). WWR obejmuje: zajęcia integracji sensorycznej, zajęcia stymulujące rozwój zgodnie ze wskazaniem w orzeczeniu. 
Ilość i czas spotkań dostosowywana jest to potrzeb dziecka.
Psychoterapia osób dorosłych 150 zł 50 minut
Psychoterapia dla młodzieży szkolnej i studentów140 zł50 minut
Integracja sensoryczna dla dzieci do 6 roku
110 zł45-50 minut
Terapia ręki 110 zł 45 minut
Terapia logopedyczna 120 zł 45 minut
Wczesna interwencja logopedyczna

100 zł 30 – 45 minut
Trening umiejętności społecznych
(dla dzieci i młodzieży
z trudnościami adaptacyjnymi,
niewłaściwymi relacjami róweśniczymi)
700 zł 10 spotkań (zajęcia grupowe)
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
(terapia pedagogiczna) dla uczniów klas I-III
120 zł
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne (terapia pedagogiczna) dla uczniów klas IV-VIII 120 zł
Terapia pedagogiczna dla uczniów szkół ponadpodstwowych 120 zł
Terapia dysleksji głębokiej dla uczniów na każdym etapie edukacyjnym
110 zł
Coaching rodzicielski – spotkania indywidualne


130 zł
Trening Kompetencji Rodzicielskich 600 zł 5 spotkań (2 godziny każde)